Raport Bieżący nr 31/2021

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 31/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Pani Beaty Turlejskiej – Zduńczyk _”Pośredni Akcjonariusz”_ sporządzonego w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2019 r. poz. 623_.

Pośredni Akcjonariusz poinformował, że w wyniku rejestracji w dniu 31 marca 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, które to podwyższenie spowodowało zmianę udziału spółki pośrednio zależnej od Pośredniego Akcjonariusza tj. Leonarto Funds SCSp _”Spółka Zależna”_ doszło do zmiany udziału Spółki Zależnej w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pośredni Akcjonariusz poinformował, że przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej Pośredni Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki, natomiast posiadał pośrednio przez Spółkę Zależną 806 293 akcji Spółki reprezentujących 11 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 11 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pośredni Akcjonariusz poinformował, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa wyżej Pośredni Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę Zależną Pośredni Akcjonariusz posiada 806 293 akcji Spółki reprezentujących 8.08 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 8.08 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

B._Turlejska_-_Zdunczyk_zawiadomienie_69a_ustawa_o_ofercie_pazdziernik_2021_SIGNED

Zaloguj się