Raport Bieżący nr 33/2018

Zmiana stanu posiadania.

Raport Bieżący nr 33/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 listopada 2018 roku Emitent powziął informację od Pani Anny Skotny („Akcjonariusz”), która na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”), zawiadomiła Spółkę, iż w związku z dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2018 roku wpisem zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 29 sierpnia 2018 roku Uchwałą Zarządu nr 1 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, doszło do przekroczenia przez nią 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcjonariusz poinformował, że przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcjonariusz posiadał  583750 akcji, które stanowiły 10,01% w kapitale zakładowym i uprawniały do 583750 głosów, stanowiących 10,01% ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz poinformował, że aktualnie posiada 583750 akcji, które stanowią 9,44% w kapitale zakładowym i uprawniają do 583750 głosów, stanowiących 9,44% ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusz poinformował, że nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki, ani nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz poinformował, że brak jest głosów z akcji obliczonych w sposób określony w 69b ust. 2 i ust. 3 Ustawy o Ofercie. Akcjonariusz poinformował, że łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 583750 głosów, stanowiących 10,01% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz poinformował, że łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji  wynosi 583750 głosów, stanowiących 9,44% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Zaloguj się