Raport Bieżący nr 38/2018

Zmiana stanu posiadania.

Raport Bieżący nr 38/2018

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od Pani Patrycji Wizińskiej-Socha („Akcjonariusz”), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), zawiadomiła o dokonaniu przez Akcjonariusza w dniu 10 grudnia 2018 przeniesienia 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) należących do Akcjonariusza zdematerializowanych akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect, na podstawie umowy pożyczki akcji z dnia 6 grudnia 2018 roku, przez co doszło do zmniejszenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Dokonanie w dniu 10 grudnia 2018 przeniesienia 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) należących do Akcjonariusza zdematerializowanych akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect, na podstawie umowy pożyczki akcji z dnia 6 grudnia 2018 roku.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 1.067.550 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 17,26 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 17,26 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału, Akcjonariusz posiada 924.550 (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt akcji Spółki reprezentujących 14,95 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 14,95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r.

Zaloguj się