Raport Bieżący nr 07/2019

Zmiana stanu posiadania.

Raport Bieżący nr 07/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku Emitent powziął informację od Deutsche Balaton Aktiengesellschaft („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”), zawiadomił Spółkę, iż w związku z dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2019 roku wpisem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez Akcjonariusza 500.000 akcji serii E doszło do zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2019 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez Akcjonariusza 500.000 akcji serii E.

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Akcjonariusz poinformował, że przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego i objęciem przez niego  500.000 akcji serii E nie posiadał żadnych akcji Spółki.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Akcjonariusz poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i objęciem przez niego  500.000 akcji serii E  Akcjonariusz posiada 500.000 akcji serii E, które stanowią 7,32% w kapitale zakładowym i uprawniają do 7,32% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:
  Akcjonariusz poinformował, że nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
  Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o Ofercie.

 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
  Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w artykule 69b ust. 1 pkt 1 i artykule 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
  Akcjonariusz poinformował, że powyższy punkt go nie dotyczy. 

 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów
  Akcjonariusz wskazał, że tak jak wskazano odpowiednio w pkt 2 i 3.

 

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się