Raport Bieżący nr 15/2019

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 15/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2019 roku Emitent powziął informację od Konrada Pankiewicza („Zawiadamiający”), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 632; dalej „Ustawa”), zawiadomił Spółkę  o zmianach w pośrednim udziale Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada ani nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że w dniu 29 lipca 2019 roku w wyniku realizacji umowy cywilno-prawnej tj. wniesienia do spółki Leonarto Funds SCSp (wpisanej do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B234200), podmiotu kontrolowanego pośrednio przez Konrada Pankiewicza, przez spółkę Pankiewicz spółka komandytowa (przed przekształceniem Leonarto sp. z o.o. KRS: 0000579972) jako wkład niepieniężny 695.293 akcji Spółki stanowiących 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, nastąpiło zwiększenie pośredniego udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Spółki.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że komplementariuszem Leonarto Funds SCSp jest Leonarto Management S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu (wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B233632), który jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez Pana Konrada Pankiewicza.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że przed ww. przeniesieniem akcji Spółki Zawiadamiający posiadał pośrednio i bezpośrednio 695.293 akcji Spółki stanowiących 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, poprzez spółkę Pankiewicz spółka komandytowa, której Zawiadamiający jest komplementariuszem i komplementariuszem jej komandytariusza.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że po ww. przeniesieniu akcji Spółki Zawiadamiający posiada pośrednio i bezpośrednio 695.293 akcji Spółki stanowiących 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, poprzez Leonarto Funds SCSp. Komplementariuszem Leonarto Funds SCSp jest Leonarto Management S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu, który jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Konrada Pankiewicza.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że z uwagi na fakt, że Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiającego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się