Raport Bieżący nr 18/2019

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 18/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku Emitent powziął informację od Spółki Leonarto Funds SCSp, wpisanej do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B234200 („Zawiadamiający”), która na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623; dalej „Ustawa”), zawiadomiła Emitenta o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Zawiadamiającego wynika z zawarcia umowy cywilnoprawnej, na mocy której do Zawiadamiającego wniesiono 695.293 akcji Spółki, stanowiących 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w spółce Leonarto Funds SCSp (wpisanej do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B234200).

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że zwiększenie udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Spółki nastąpiło w dniu 29 lipca  2019 roku w wyniku wniesienia do Zawiadamiającego przez spółkę Pankiewicz spółka komandytowa (przed przekształceniem Leonarto sp. z o.o. KRS: 0000579972) jako wkład niepieniężny 695.293 akcji Spółki stanowiących 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, ze komplementariuszem Leonarto Funds SCSp (Zawiadamiającego) jest Leonarto Management S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu (wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek pod numerem B233632). Leonarto Management S.a r.l. jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Konrada Pankiewicza.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że przed dniem ww. przeniesienia akcji Spółki, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że po dniu ww. przeniesienia akcji Spółki, Zawiadamiający posiada 695.293 akcji Spółki, stanowiących 10,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 695.293 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,18% w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że nie posiada instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Zawiadamiający poinformował Emitenta, że z uwagi na fakt, że Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiającego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się