Raport Bieżący 14/2020

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 14/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, że w dniu 14 maja 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Wilhelm K. T. Zours w związku z pośrednim nabyciem akcji Emitenta złożone w trybie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu

 

Zaloguj się