Raport Bieżący nr 5/2017

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 12 lipca 2017

Raport Bieżący nr 5/2017
Zarząd Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 informuje o otrzymanym w dniu 21 czerwca 2017 roku, od akcjonariusza Patrycji Wizińskiej – Socha reprezentującej co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądaniu uzupełnienia porządku obrad („Żądanie”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00. Podstawą Żądania jest art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie akcjonariusza dotyczyło wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw: 1. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. 2. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. Powyższy wniosek został uzasadniony chęcią wzmocnienia składu Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, co jest konieczne gdyż Spółka nie podejmowała do tej pory uchwał w tym zakresie. Ponadto akcjonariusz, stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił projekty uchwał w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. Żądanie akcjonariusza spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Zarząd na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujący porządek obrad zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki. 7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza. 8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe informacje dotyczące NWZ zamieszczone w ogłoszeniu o NWZ zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenia o NWZ zgodnie z Żądaniem akcjonariusza wraz zaktualizowanymi projektami wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem instrukcji głosowania pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załącznik: Ogłoszenie o NWZ wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika – aktualizacja
Zaloguj się