Raport Bieżący nr 36/2022

Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku

Raport Bieżący nr 36/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 23 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
6.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
a_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
b_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
c_Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
d_Formularz głosowania przez pełnomocnika.
e_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
f_Informacja o liczbie akcji i głosów.

 

01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA

02. Uchwały NWZA Nestmedic 23.01.2023

03. Wzór pełnomocnictwa

04. Formularz głosowania przez pełnomocnika

05. Klauzula informacyjna dot. RODO

06. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zaloguj się