Raport Bieżący 29/2022

Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku

Raport Bieżący 29/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O.
4. Opinia Zarządu w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
5. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
6.
Formularz głosowania przez pełnomocnika.
7.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
8.
Informacja o liczbie akcji i głosów.
9.
Zestawienie zmian Statutu.

Zaloguj się