Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. nowej kadencji.
17. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
d) Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R.
e) Zestawienie zmian statutu.
f) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
g) Formularz głosowania przez pełnomocnika.
h) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
i) Informacja o liczbie akcji i głosów.

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

00. ZWZA ogłoszenie.pdf

01. Uchwały ZWZA.pdf

02. Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf

03. Opinia Zarządu seria R.pdf

04. Zestawienie zmian statutu.pdf

05. wzór pełnomonictwa.pdf

06. formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

07. klauzula informacyjna dot. RODO.pdf

08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

Zaloguj się