Raport Bieżący 20/2022

Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 20/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 17.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych. a_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA. b_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. c_Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty. d_Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza. e_Formularz głosowania przez pełnomocnika. f_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. g_Informacja o liczbie akcji i głosów. h_Zestawienie zmian Statutu. i_Projekt tekstu jednolitego Statutu. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o liczbie akcji i głosów
Zestawienie zmian Statutu
Projekt tekstu jednolitego Statutu
Zaloguj się