Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.09.2020

Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień na 17 września 2020 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410 („ZWZ”),

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocni-ka oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjona-riuszy.

Załączniki:
1/Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/Projekty uchwał na ZWZ
3/Formularz pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4/Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5/Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6/Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgroma-dzeniu dla osoby fizycznej
7/Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgroma-dzeniu zwołanym dla osoby innej niż fizyczna
8/Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
9/Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się