Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.06.2018

Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zaloguj się