Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

I. WPROWADZENIE

1. Nestmedic S.A. priorytetowo traktuje poufność danych i ochronę prywatności użytkowników Serwisu („Użytkownik”), w szczególności klientów, pacjentek („Pacjentka”) oraz partnerów biznesowych NESTMEDIC („Partner”) i osób upoważnionych przez nich do dostępu do Platformy. Polityka Prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu www.pregnabit.com („Serwis”), w skład, którego wchodzą:

1.1. strona internetowa pregnabit.com , nestmedic.com („Strona Internetowa”),

1.2. sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://pregnabit.com/sklep/ („Sklep”), w którym można nająć mobilne urządzenie KTG produkowane przez NESTMEDIC („Urządzenie”),

1.3. aplikacja umieszczona na stronie internetowej: https://app.pregnabit.com/#/, https://adm.pregnabit.cloud, https://patient.pregnabit.cloud , https://pregnaone.com, https://patient.pregnaone.com („Platforma”), w ramach której na rzecz Użytkowników świadczone są usługi,

a także przedstawia prawa Użytkowników oraz możliwości dokonywania przez Użytkowników kontroli w związku z przetwarzanymi przez NESTMEDIC danymi osobowymi.

2. Używany w Polityce Prywatności skrót „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, jest Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-993), ul. Pasymska 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000665017, NIP: 8943054930, REGON: 022455255, kapitał zakładowy 2 146 305,40 zł (w całości opłacony) („NESTMEDIC”).

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych w NESTMEDIC prosimy o kontakt:

  • Listownie na adres: ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa;
  • Przez e-mail: office@nestmedic.com
  • Telefonicznie: +48 664 346 559
  •  

 

2. Inspektorem Ochrony Danych NESTMEDIC („IOD”) jest Anna Szopa. Kontakt z IOD jest możliwy:

  • Listownie na adres: Nestmedic S.A., ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa;
  • Przez e-mail: iod.nestmedic@nestmedic.com
  • Telefonicznie: +48 600 934 789

 

3. NESTMEDIC informuje, że w związku z świadczeniem usług w ramach Platformy, niezależnym administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym w szczególności Pacjentek, jest EDOKTOR24.PL. Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez EDOKTOR24.PL, w tym w szczególności podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia, które przysługują osobie, których dane dotyczą, dostępne są na stronie: https://edoktor24.scanmed.pl/other/polityka.pdf

4. Przetwarzając dane Użytkowników NESTMEDIC kieruje się następującymi zasadami:

4.1. ograniczenia zbieranych danych do tych potrzebnych do świadczenia usług

4.2. nieprzechowywania danych dłużej, niż jest to potrzebne dla wskazanych w Polityce Prywatności celów;

 

5. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujący sposób:

5.1Funkcjonowanie Serwisu oraz cele statystyczne

5.1.1. Zakres danych osobowych: automatycznie zbierane dane dostępne online – informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin Serwisu (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki zostały otworzone przez Użytkownika.

5.1.2. Cel: administrowanie serwerami NESTMEDIC; zbieranie ogólnych, statystycznych informacji o Użytkowniku (np. dotyczących miejsca, z którego następuje połączenie z Serwisem); monitoring Serwisu (poprawności działania Serwisu oraz optymalizowanie funkcjonalności Serwisu); zapewnienie bezpieczeństwa online Serwisu.

5.1.3. Podstawa prawna:

5.1.3.1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies;

5.1.3.2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia określonych informacji w Serwisie;

5.1.3.3. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes NESTMEDIC polegający na dokonywaniu analizy Użytkownika aktywności w Serwisie, zapewnieniu bezpieczeństwa Serwisu, rozumieniu sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wykonywaniu zestawień, statystyk czy strategii biznesowych NESTMEDIC.

5.1.4. Podanie danych, o których mowa w pkt 5.1.1 powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

 

5.2. Kontakt z NESTMEDIC

5.2.1. <strong”>Cel: komunikacja z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej;

5.2.2. Podstawa prawna:

5.2.2.1. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes NESTMEDIC polegający na udzieleniu odpowiedzi podczas rozmowy telefonicznej lub na przesłane pytania i prowadzeniu dalszej korespondencji .

 

5.3. Korzystanie z Platformy

5.3.1.  Rejestracja konta Pacjentki na Platformie i korzystanie z Platformy przez Pacjentkę (w tym świadczenie usług)

5.3.1.1. Zakres danych: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania

5.3.1.2. Cel: ustalenie tożsamości Pacjentki przed rozpoczęciem świadczenia usług; założenie profilu Pacjentki na Platformie; zapewnienie Pacjentce dostępu do Platformy oraz jej funkcjonalności; kontakt z Pacjentką; organizowanie wymiany informacji między NESTMEDIC a innymi podmiotami w związku z obsługą Serwisu i świadczeniem usług na rzecz Pacjentki; analiza i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania; świadczenie usług drogą elektroniczną; wykonanie umowy;

5.3.1.3. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;

5.3.1.4. Podanie danych, o których mowa w pkt 5.3.1.1 powyżej, jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym i jest konieczne do wykonania umowy i świadczenia usług przez NESTMEDIC. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy.

5.3.1.5. Źródło pochodzenia danych, o których mowa w pkt  powyżej: dane osobowe Pacjentki mogą pochodzić bezpośrednio od Pacjentki lub od innego Użytkownika (w tym Partnera) zakładającego konto Pacjentki na Platformie.

5.3.2. Rejestracja kont innych Użytkowników Platformy niż Pacjentka i korzystanie przez nich z Platformy

5.3.2.1. Zakres danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer prawa wykonywania zawodu.

5.3.2.2. Cel: założenie i obsługa konta Partnera oraz osób upoważnionych przez Partnera do dostępu do Platformy; wykonanie umowy; świadczenie usług drogą elektroniczną; organizowanie wymiany informacji między NESTMEDIC a innymi podmiotami w związku z obsługą Serwisu i świadczeniem usług na rzecz Pacjentki.

5.3.2.3. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy.

5.3.2.4. Podanie danych, o których mowa w pkt 5.3.2.1 powyżej, jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym i jest konieczne do wykonania umowy i świadczenia usług przez NESTMEDIC. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy.

 

5.4. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wyrobem medycznym oraz usługą Pregnabit

5.4.1. Zakres danych: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia tydzień ciąży, dzień tygodnia ciąży, informacje o ilości ciąż, informacje o ilości porodów, inne informacje i rozpoznania dotyczące ciąży, wyniki badań kardiograficznych (KTG), w tym zapis parametrów akcji serca płodu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy, opis i analiza wyników badań Pacjentki.

5.4.2. Cel: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wyrobem medycznym usługą Pregnabit.

5.4.3. Podstawa prawna: Podanie danych, o których mowa w pkt 5.4.1. powyżej, jest dobrowolne.

5.4.4. Źródło pochodzenia danych, o których mowa w pkt  powyżej: dane osobowe Pacjentki mogą pochodzić bezpośrednio od Pacjentki lub od innego Użytkownika (w tym Partnera) zakładającego konto Pacjentki na Platformie.

 

5.5. Realizacja zamówień w Sklepie i wykonywanie zawartych umów

5.4.1. Cel: wykonanie umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia przez Użytkownika; wystawienie faktury i realizacja innych podatkowo-księgowych obowiązków związanych z dokumentacją księgową; wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5.5.2. Podstawa prawna:

5.5.2.1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;

5.5.2.2. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na NESTMEDIC, w tym w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych.

5.5.3. Podanie danych, o których mowa w pkt 5.5.1 powyżej, jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy przez NESTMEDIC, a w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wypełnieniem obowiązków prawnych NESTMEDIC – ich podanie jest wymogiem ustawowym.

 

5.6. Marketing bezpośredni

5.6.1 Zakres: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane konta bankowego, powód odstąpienia od umowy, stan zestawu po dokonanym zwrocie.

5.6.2. Cel: Dane osobowe będą przetwarzane w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość

5.6.3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO- obowiązek wynikający z prawa tj. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów

 

5.7. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku odstąpienia od umowy

5.7.1. Zakres: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane konta bankowego, powód odstąpienia od umowy, stan zestawu po dokonanym zwrocie.

5.7.2. Cel: Dane osobowe będą przetwarzane w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość

5.7.3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO- obowiązek wynikający z prawa tj. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

5.7.4. Podanie danych na formularzu odstąpienia od umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwość realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

 

5.8. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji

5.8.1. Zakres: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane konta bankowego, powód reklamacji i inne informacje podane podczas jej składania, wydana decyzja reklamacyjna.

5.8.2. Cel: W przypadku wniesienia reklamacji podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień dotyczących rękojmi za wady rzeczy najętej na podstawie art. 664 Kodeksu Cywilnego;

5.8.3. Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z prawa;

5.8.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością realizacji reklamacji.

 

5.9. Dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

5.9.1. Zakres: dane osobowe, o których mowa w pkt 5.1 do pkt 5.9. powyżej.

5.9.2. Cel: dochodzenie roszczeń i obrona praw związanych z prowadzoną przez NESTMEDIC działalnością gospodarczą.

5.9.3. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes NESTMEDIC polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie praw NESTMEDIC.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe będą przechowywane przez NESTMEDIC przez następujące okresy:

6.1.1. przetwarzanie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną , wykonywania umów oraz realizacji przysługujących Pacjentce uprawnień konsumenckich – dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług i wykonywania umów, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania danej umowy lub przedawnienia roszczeń, a w zakresie reklamacji dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi reklamacji, lecz nie dłużej niż do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika;

6.1.2. przetwarzanie w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane osobowe będą przechowywane przez czas oznaczony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli zachodzi podejrzenie, iż mogą być przedmiotem kontroli lub postępowań organów państwowych przez okres  pięciu lat od dnia potencjalnego naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa oraz czas trwania tych postępowań.

6.1.3. przetwarzanie dla celów marketingowych – dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, lecz nie dłużej niż do usunięcia konta Użytkownika z Serwisu;

6.1.4. dochodzenie roszczeń i obrona praw NESTMEDIC – dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania danej umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawnych;

6.1.5. funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych – dane osobowe będą przechowywane przez  18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na Stronie Internetowej;

6.1.6. marketingu internetowego i remarketingu – dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej.

 

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, będą:

7.1.1. podmioty współpracujące z NESTMEDIC, w tym w szczególności:

7.1.1.1. Medyczne Centrum Telemonitoringu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-993), ul. Pasymska 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470 („MCT”);

7.1.1.2. EDOKTOR24.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-660) ul. Lwowska 15/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000444941, NIP: 1132861449, REGON: 146469011 („EDOKTOR24.PL”);

7.1.2. Inny niż MCT lub EDOKTOR24.PL podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust.1. pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

7.1.3. Podmioty udostępniające narzędzia marketingu internetowego:

7.1.3.1. Facebooka Pixel zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Umożliwiają one kierowanie kampanii reklamowych w serwisie Facebook. Powoduje to, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Portalu. Facebook jest administratorem zebranych w ten sposób danych. Portal nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, tj. nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację. Więcej informacji można odnaleźć w polityce prywatności Facebooka.

7.1.3.2. Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ads służy do promowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, także przy użyciu narzędzi remarketingowych. Działania w tym zakresie oparte są na podstawie zgody na wykorzystanie cookies na zasadach opisanych w poniżej. Funkcjonalność Google Ads polega na pozostawieniu w urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie firmy Google, który za pomocą identyfikatora (ID) powiązanego z odwiedzanymi stronami umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przez Google Ads należy zapoznać się z politykami prywatności Google.

7.1.3.3. Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google.

7.1.4. podmioty obsługujące płatności za usługi NESTMEDIC w celu obsługi i realizacji płatności za te usługi;

7.1.5. podmioty świadczące usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów;

7.1.6. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne lub inne rozwiązania technologiczne, z których korzysta NESTMEDIC;

7.1.7. zewnętrzne podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na rzecz NESTMEDIC;

7.1.8. doradcy prawni i konsultanci obsługujący NESTMEDIC w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

7.1.9. organy administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem.

 

7.2. NESTMEDIC w zakresie odbiorców określonych w 7.1.3 oraz 7.1.5 może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dane osobowe są w takich przypadkach przekazywane z zapewnieniem odpowiednich standardów ochrony danych, w tym zawartych standardowych klauzul umownych.

 

 

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.2. Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii – Użytkownik ma prawo uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych go dotyczących, a w przypadku ich przetwarzania – prawo dostępu do tych danych. Użytkownik ma także prawo uzyskania kopii dotyczących go danych osobowych znajdujących się w posiadaniu NESTMEDIC oraz niektórych innych informacji w tym zakresie.

8.3. Prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika – Użytkownik ma prawo żądać korekty wszelkich niepełnych lub niepoprawnych danych osobowych, które go dotyczą i są w posiadaniu NESTMEDIC.

8.4. Prawo do usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika – Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych w określonych sytuacjach. NESTMEDIC może odmówić usunięcia danych osobowych w pewnych sytuacjach, tj. konieczność zachowania danych dla celów zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub dla celów dochodzenia roszczeń i obrony praw.

8.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika – Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (zawieszenia ich przetwarzania).

8.6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik ma prawo zażądać pomocy w przeniesieniu danych osobowych, które go dotyczą, na rzecz innego podmiotu.

8.7. Prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes NESTMEDIC lub interes prawny osób trzecich. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu NESTMEDIC nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) pod adresem: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

8.9. Prawa, o których mowa w pkt 8.1 do 8.8. powyżej, mogą być realizowane przez Użytkownika w szczególności pod adresem e-mail: office@nestmedic.com.

 

9. PROFILOWANIE

NESTMEDIC nie wykorzystuje danych osobowych Użytkownika do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


III. PLIKI COOKIE

1. NESTMEDIC wykorzystuje pliki cookie (tj. małe dane informatyczne wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji, mogą to być pliki tekstowe) lub inne podobne technologie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, dopasowaniem świadczenia usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług NESTMEDIC.

2. Rozróżnia się trzy podstawowe typy plików cookies:

2.1. sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer), aby Użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać tych samych informacji po przejściu na kolejną stronę witryny lub po jej całkowitym opuszczeniu. Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na urządzeniu Użytkownika i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;

2.2. stałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat preferencji Użytkownika, przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego Użytkownika; oraz

2.3. pliki cookie podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez osoby trzecie spoza NESTMEDIC, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

 

3. NESTMEDIC korzysta z plików cookie w następujących celach:

3.1. prawidłowego świadczenia usług i działania Serwisu;

3.2. prawidłowego zabezpieczenia dostępu do danych osobowych i medycznych Użytkowników;

3.3. lepszego dostosowania świadczenia usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;

3.4. umożliwienia gromadzenia oraz przetwarzania danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu;

3.5. marketingowych, w tym reklamy usług za pośrednictwem sieci Internet;

3.6. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu;

3.7. poprawy wydajności, ulepszania Serwisu;

4. Podczas pierwszego wejścia do Serwisu Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w wyświetlonym komunikacie, żeby móc w pełnym zakresie dalej korzystać z zawartości i funkcjonalności Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z usług.

5. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookie:

5.1. Na Stronie Internetowej/w sklepie:

Nazwa pliku cookie Typ cookies Sposób działania
cookielawinfo-checkbox-analytics niezbędny Potwierdzenie statystyk w informacji o przetwarzaniu danych osobowych
cookielawinfo-checkbox-necessary niezbędny Potwierdzenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
wc_cart_created niezbędny Obsługa koszyka zakupów
wc_cart_hash_# niezbędny Obsługa koszyka zakupów
wc_fragments_# Niezbędny Wyświetlanie informacji
ga Statystyczny Do zbierania danych statystycznych nt sposobu używania strony
_ga_# Statystyczny Do zbierania danych statystycznych nt ilości wizyt na stronie
_fbp Marketing Do zbierania informacji marketingowych przez Facebook
fr Marketing Do zbierania informacji marketingowych przez Facebook
Tk_lr Marketing Do zbierania informacji marketingowych
Tk_or Marketing Do zbierania informacji marketingowych
Tk_r3d Marketing Do zbierania informacji marketingowych
Tk_tc Marketing Do zbierania informacji marketingowych
tr Marketing Do zbierania informacji marketingowych przez Facebook

5.2. Na Platformie app.pregnabit.com:

Nazwa pliku cookie Typ cookies Sposób działania
rc::a Niezbędny Do obsługi systemu odróżniania człowieka od robota
rc::c Niezbędny Do obsługi systemu odróżniania człowieka od robota
_session_key   Niezbędny do obsługi logowania

5.3. Na Platformie adm.pregnabit.cloud / pregnaone.com :

Nazwa pliku cookie Typ cookies Sposób działania
AUTH_SESSION_ID Niezbędny Niezbędny do obsługi logowania
cookietest Niezbędny Niezbędny do stwierdzenia czy jest akceptowane używanie cookie
KC_RESTART Niezbędny Identyfikuje zalogowanego użytkownika
kc-callback-# Niezbędny Niezbędny do obsługi logowania do systemu

6. Pliki cookie są przechowywane w zależności od pliku, przez czas sesji, przez okres 2 dni, 3 miesięcy, 1 roku, 2 lat, 5 lat.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Polityki Prywatności. Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane w Serwisie (a także na Platformie) i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą praw Użytkownika bez jego zgody.

2. Wersje Polityki Prywatności. Do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez NESTMEDIC za pośrednictwem Serwisu lub w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym szczególności zebranych na podstawie wiadomości e-mail Użytkowników, zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu oraz przekazanych za pośrednictwem Platformy, przed wejściem w życie niniejszej Polityki Prywatności, należy stosować wersję polityki prywatności obowiązującą w dniu wystąpienia danego zdarzenia będącego źródłem pozyskania danych osobowych, o których to zdarzeniach mowa jest w zdaniu poprzedzającym. Wersje archiwalne polityk prywatności NESTMEDIC dostępne są pod adresem: https://pregnabit.com/polityki-prywatnosci/

3. Wejście w życie Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 30.11.2022 roku.

Zaloguj się