Raport Bieżący nr 17/2019

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. oraz treść uchwał powziętych przez ZWZ do czasu ogłoszenia przerwy.

Raport Bieżący nr 17/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 22 w sprawie przerwy w obradach Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 15 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta, przy ul. Krakowskiej 141-155.  Podjęcie uchwały o przerwie w obradach nastąpiło na wniosek akcjonariusza Patrycji Wizińskiej -Socha w związku z koniecznością dokończenia negocjacji z Deutsche Balaton AG.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt 6), 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się