Raport Bieżący nr 8/2018

Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Raport Bieżący nr 8/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Kamila Cisło, Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art. art. 19 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zaloguj się