Raport Bieżący nr 5/2023

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 5/2023

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 05.06.2023 Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Leonarto VC Pankiewicz Spółka jawna Spółka Komandytowa żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. _”Żądanie”_.

Zaktualizowany porządek obrad, projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Spółka przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. uwzględniający Żądanie tj. dodanie punktu 16 i 17 porządku obrad.

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
17.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

1.Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika

2.Zaktualizowany_porzadek_obrad

3.Projekty_uchwal

Zadanie_akcjonariusza_Leonarto_VC_Pankiewicz

Zaloguj się