Raport Bieżący nr 22/2018

Zawarcie umowy pożyczki

Raport Bieżący nr 22/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Leonarto Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (“Akcjonariusz”) umowę odnawialnego, wielocelowego limitu pożyczki do maksymalnej kwoty 5.000.000 złotych. Kwota pożyczki będzie wypłacana w transzach na żądanie Spółki po uprzedniej akceptacji przez Akcjonariusza. Umowa pożyczki została zawarta do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tym, że termin spłaty każdej wypłaconej transzy ustalany będzie indywidualnie. Odsetki od pożyczki naliczane będą kwartalnie według stopy procentowej 10% w skali roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel “in blanco” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku niedokonania zwrotu pożyczki w terminie Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości 10% w skali roku. W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania (kwota pożyczki lub odsetki) o więcej niż 14 dni, Akcjonariusz ma prawo zażądać zwrotu zobowiązania lub dokonać konwersji całkowitej lub częściowej kwoty zobowiązania na akcje Spółki po cenie konwersji równej średniej z kursów zamknięcia z 6 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia żądania konwersji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się