Raport bieżący nr 11/2018

Zawarcie umowy z Medicover sp. z o.o. na świadczenie usług w ramach badań pilotażowych

Raport bieżący nr 11/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 i 4/2017, Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 14 marca 2018 r. doszło do zawarcia umowy w przedmiocie przekazania sześciu urządzeń Pregnabit oraz świadczenia usług w ramach badań pilotażowych pomiędzy Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem w 100% zależnym od Spółki) a Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Medicover”) („Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony trzech miesięcy i ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby wykonanych badań, przy czym w okresie trwania Umowy Medicover jest uprawiony do wykonania bezpłatnie 180 badań, po przekroczeniu których pobierana jest opłata. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd NESTMEDIC S.A. uznał tę umowę za istotną, gdyż rozpoczyna współpracę Grupy Kapitałowej Emitenta z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce na rynku międzynarodowym. Medicover posiada w Polsce 31 centrów medycznych, 1800 placówek współpracujących i partnerskich oraz wielospecjalistyczny szpital. Pozyskanie partnera tej skali potencjalnie otwiera możliwość szybkiego wdrożenia urządzenia Pregnabit w Polsce, jak również wypromowanie rozwiązania Emitenta wewnątrz całej, europejskiej sieci medycznej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się