Raport Bieżący 16/2020

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 16/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Leonarto Funds SCSp złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Zaloguj się