NWZA - 19.09.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.09.2018

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w zw. art. 398 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 września 2018 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbędzie się w Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.
Zaloguj się