Raport Bieżący 13/2021

Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący 13/2021

Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 09 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelbergu, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410, punktów obrad obejmujących:
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie nowych punktów 17, 18, 19 (dotychczasowe punkty 17 i 18 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzupełnieniu jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
12. Podjęcie uchwały w sprawie/podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20. Wolne głosy i wnioski;
21. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1- 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE Zarządu_30062021

 2. WZA sierpień – uchwały_30062021 

3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA

4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej

5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna

6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB 

7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz 

8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 

Zaloguj się