Raport Bieżący nr 34/2021

Powzięcie informacji o pozytywnym wyniku audytu certyfikującego urządzenie Pregnabit Pro i platformę Pregnabit Cloud

Raport Bieżący nr 34/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 27/2021 dot. rozpoczęcia procesu certyfikacji urządzenia Pregnabit Pro jako wyrobu medycznego w trybie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia _WE_ nr 178/2002 i rozporządzenia _WE_ nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG _dalej: “Rozporządzenie MDR”_ informuje o powzięciu w dniu 2 listopada 2021 r. informacji o pozytywnym _bez niezgodności_ zakończeniu audytu certyfikującego urządzenie Pregnabit Pro i platformę Pregnabit Cloud na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia MDR.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że proces certyfikacji urządzenia Pregnabit Pro i platformy Pregnabit Cloud zostanie oficjalnie zakończony po otrzymaniu przez Emitenta certyfikatu na zgodność Pregnabit Pro oraz Pregnabit Cloud z Rozporządzeniem MDR, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu Emitenta, co z kolei może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2022 i latach następnych.

Zaloguj się