Raport Bieżący 22/2023

Realizacja praw z obligacji zamiennych serii A i objęcie akcji serii G

Raport Bieżący 22/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do uchwały nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A zamiennych na akcje serii G, o której treści Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 20/2019, opublikowanym w dniu 15 lipca 2019 r. oraz w związku z raportem EBI nr 26/2019 o przyjęciu warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, opublikowanym w dniu 17 września 2019 r. oraz raportem EBI nr 29/2019 z dnia 20 września 2019 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od Deutsche Balaton AG („Inwestor”) zawiadomienia o realizacji praw z obligacji zamiennych serii A i objęciu akcji serii G. Inwestor dokonał konwersji 28.571 obligacji serii A o wartości nominalnej 150,00 zł każda obligacja na 2.857.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Zaloguj się