Raport Bieżący nr 11/2019

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta.

Raport Bieżący nr 11/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23.04.2019 powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 4 kwietnia 2019 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 7 marca 2019 roku uchwałą Zarządu Spółki podjętą na podstawie upoważnienia zawartego w §4 ust. 6-13 Statutu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 632.883,40 zł do kwoty 682.883,40 zł, tj. o kwotę 50.000 zł.

W konsekwencji podjętej uchwały doszło do zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

Poprzednia treść  § 4 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

 

§4.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:

  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu, § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§4.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 682.883,40 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:

  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  5. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zaloguj się