Raport Bieżący nr 36/2018

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Raport Bieżący nr 36/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym in-formuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09.11.2018 powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 30 października 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 29 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu nr 1 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.   W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 35.700,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 582.883,40 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) do kwoty 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy). W konsekwencji podjętej uchwały doszło do zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki. Poprzednia treść  § 4 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„§4.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 582.883,40 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
  Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu, § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:  

„§4.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alter-natywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Zaloguj się