Raport Bieżący nr 04/2019

Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Raport Bieżący nr 04/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę w dniu 13 lutego 2019 r. negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft z siedzibą w Heidelbergu („Inwestor”) jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestowania dla wsparcia rozwoju Spółki („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 13 lutego 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 lutego 2019 r. podjął. decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft z siedzibą w Heidelbergu („Inwestor”) jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki, w tym w szczególności na realizację celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta opublikowanej w dniu 8 maja 2018 roku raportem bieżącym ESPI nr 14/2018. Przedmiot negocjacji stanowią warunki inwestycji zaproponowane przez Inwestora. Zaproponowana struktura inwestycji obejmuje:

  • ofertę prywatną akcji,
  • emisję instrumentów zamiennych na akcje (pożyczka lub obligacje),
  • emisję warrantów subskrypcyjnych

Łączna wartość planowanej inwestycji Inwestora może wynieść nawet do 9,3 mln zł (2,175 mln EUR).

Zarząd Spółki informuje, że ostateczne decyzje co do wyboru inwestora w ramach procesu pozyskania inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki nie zostały podjęte, a rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków współpracy. W ocenie Zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić jeszcze w I kwartale 2019 r.”

W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania niniejszej informacji poufnej jest usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości, w tym przekazanie do publicznej wiadomości wstępnych warunków inwestycji zaproponowanych przez Inwestora, które stanowić będą przedmiot dalszych negocjacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia innym potencjalnym inwestorom działań biznesowych podejmowanych przez Emitenta. Tym samym mogłoby to negatywnie wpłynąć na wynik przedmiotowych negocjacji, a także każdych ewentualnych przyszłych prowadzonych przez Emitenta negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zaloguj się