Raport bieżący nr 24/2020

Żądanie akcjonariusza Spółki wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2020
Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Patrycji Wizińskiej – Socha, działającej na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2020 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie, punktu obrad obejmującego podjęcie uchwał w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 19 (dotychczasowe punkty 19 i 20 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza;
20. Wolne głosy i wnioski;
21. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z for-mularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Infor-macje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewCon-nect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się