Raport Bieżący 11/2023

Zawarcie umowy dystrybucyjnej NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 11/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, r., informuje, że w dniu 02.08.2023 r. doszło do obustronnego podpisania umowy dystrybucyjnej _”Umowa”_ z Synektik S.A z siedzibą w Warszawie _”Dystrybutor”_. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud _”Produkty”_ na uzgodnionym terytorium obejmującym Polskę, Słowację, oraz od 01.09.2023 roku Czechy, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Polski w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia. Powyższa informacja została uznana za istotną przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera stwarza możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Emitenta może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.
Zaloguj się