Raport Bieżący nr 08/2019

Zmiana stanu posiadania.

Raport Bieżący nr 08/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku Emitent powziął informację od Wilhelm K. T. Zours („Pośredni Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”), zawiadomił Spółkę, iż w związku z dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2019 roku wpisem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (dalej: „Akcjonariusz”) 500.000 akcji serii E doszło do zmiany udziału Pośredniego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2019 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęcie przez Akcjonariusza 500.000 akcji serii E, co przyczyniło się do zmiany ogólnej liczby głosów posiadanych pośrednio przez Pośredniego Akcjonariusza.

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Pośredni Akcjonariusz poinformował, że przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego i objęciem 500.000 akcji serii E, Pośredni Akcjonariusz nie posiadał żadnych akcji Spółki pośrednio i bezpośrednio poprzez Akcjonariusza.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  Pośredni Akcjonariusz poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i objęciem 500.000 akcji serii E,  Pośredni Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, ale posiada pośrednio 500.000 akcji Spółki, co stanowi 7,32% w kapitale zakładowym i uprawnia do 7,32% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:
  Pośredni Akcjonariusz poinformował, że
  1. Pośredni Akcjonariusz – Wilhelm K. T. Zours jest głównym udziałowcem DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft;
  2. DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft jest jedynym wspólnikiem VV Beteiligungen Aktiengesellschaft;
  3. VV Beteiligungen Aktiengesellschaft jest głównym wspólnikiem Akcjonariusza – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, który posiada bezpośrednio 500.000 akcji Spółki, stanowiących 7,32% kapitału zakładowego i uprawniających do 7,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
  Pośredni Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o Ofercie.

 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
  Pośredni Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w artykule 69b ust. 1 pkt 1 i artykule 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
  Pośredni Akcjonariusz poinformował, że powyższy punkt go nie dotyczy. 

 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów
  Pośredni Akcjonariusz wskazał, że tak jak wskazano odpowiednio w pkt 2 i 3.

 

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się