Raport Bieżący 2/2022

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 2/2022
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Wilhelm K. T. Zours w związku z pośrednim nabyciem akcji Emitenta, sporządzone w trybie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm._. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu. Załącznik
Zaloguj się