Raport Bieżący 4/2023

Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2023 roku Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący 4/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

Załączniki:
a) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
c) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
d) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
e) Formularz głosowania przez pełnomocnika.
f) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
g) Informacja o liczbie akcji i głosów.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

A00.ZWZA Ogłoszenie.pdf

01.ZWZA Uchwały.pdf

A02.Wniosek zarządu.pdf

A03.Wzór pełnomocnictwa.pdf

A04.Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

A05.Klauzula informacyjna dot.RODO.pdf

A06.Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

Zaloguj się