Raport Bieżący nr 23/2021

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 23/2021
W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii K.

Emitent wskazuje, iż powyższe naruszenie wynika z faktu otrzymania w dniu 15 października 2021 r. opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania Zarządu na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020.2080 t.j. z dnia 25.11.2020), którego obowiązek sporządzenia przez Zarząd i poddania ocenie biegłego rewidenta w zakresie jego prawdziwości i rzetelności wynikał z obowiązujących przepisów prawnych, tj. w przypadku, gdy wpłata na poczet akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki będzie dokonana poprzez potrącenie wierzytelności spółki z tego tytułu z wierzytelnością subskrybenta względem spółki.

Mając powyższe na uwadze, Emitent wskazuje, iż opublikowany w dniu 21.10.2021 raport bieżący nr 22/2021 dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii K zawiera wszystkie informacje na temat powyższej subskrypcji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się