Raport Bieżący nr 37/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport Bieżący nr 37/2018

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13 grudnia 2018 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Panią Patrycję Wizińską – Socha – Prezesa Zarządu Emitenta, Emitent powziął informację o przeniesieniu przez nią w dniu 10 grudnia 2018 roku 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) należących do niej akcji Emitenta, na podstawie umowy pożyczki akcji z dnia 6 grudnia 2018 roku. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

 

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.

Zaloguj się