Raport Bieżący nr 40/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz dokonanie ich przydziału

Raport Bieżący nr 40/2018

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej w dniu 6 grudnia 2018 roku.

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
  Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 grudnia 2018 roku,
  Data zakończenia subskrypcji: 6 grudnia 2018 roku.
 2. Data przydziału akcji:
  Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii D. Subskrypcja doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, w związku z czym w dniu 7 grudnia 2018 uroku Emitent dokonał ich przydziału.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
  Subskrypcja obejmowała emisję 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
 5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych i opłaconych 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 6. Cena po jakiej akcje były nabywane:
  Akcje zwykłe na okaziciela serii D były nabywane po cenie równej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii D.
  1. Opis sposobu pokrycia akcji:
   Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte za gotówkę.
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano jedną umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednym inwestorem.
 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały objęte przez jednego inwestora.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  W emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D nie uczestniczyli subemitenci.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
  Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D wyniosły:
  • przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 6 000,00 zł,
  • wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
  • sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,
  • promocja oferty: 0,00 zł.

  O zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Zaloguj się