Raport Bieżący nr 19/2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 19/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Joannę Tlak w skład Rady Nadzorczej Emitenta.
Emitent podaje informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące Pani Joanny Tlak:

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Joanna Tlak – Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 17.09.2023r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Joanna Tlak, FCCA posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwach jako dyrektor finansowy głównie w spółkach nieruchomościowych. Odpowiedzialna za kopleksowe zarządzanie działami finansowymi, sprawozdawczość finansową i zarządczą a także za zgodność operacji finansowych z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie zawodowo obecnie dyrektor finansowa Andersen Outsourcing, wcześniej wiele lat związana z branżą nieruchomości. Posiada m.in. doświadczenie we współtworzeniu SSC (Private Equity & Real Estate) dla globalnego banku i dystrybutora branży IT. Absolwentka SGH (kierunki: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz Studiów Podyplomowych SGH Inwestycje Rzeczowe. Jest członkiem ACCA od 2011 roku.

Jako dyrektor finansowy spółki świadczącej usługi z zakresu doradztwa finansowego i księgowego a także usługowego prowadzenia ksiąg, jest odpowiedzialna za jakość i terminowość usług świadczonych na zewnątrz, pozyskiwanie nowych kontraktów. Wewnętrznie współodpowiedzialna za automatyzację i robotyzację systemów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z przepisami podatków i prawa.

Doświadczenie zawodowe:
2022- CFO/COO Andersen Outsourcing
2019-2021 CFO Poland White Star Real Estate
2017-2019 CFO Poland Also Polska
2015 – 2017 BNP Paribas Securities Services, Head of Private Equity and Real
2005-2014 Peakside/AIB PPM Senior Financial Manager/ Head of Treasury and Debt Finance
2000-2005 praca na juniorskich pozycjach w działach księgowych i finansowych Heitman, Avon, Samsung

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie dotyczy

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

EMPLOCITY S.A od 2021 roku – członek Rady Nadzorczej

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Joanna Tlak nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji dla podmiotów, w których Pani Joanna Tlak pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pani Joanna Tlak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Joanna Tlak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisana do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
 
 
Zaloguj się