Raport Bieżący nr 18/2023

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2023 roku wraz z informacją o uchwałach niepodjętych oraz zgłoszonych sprzeciwach Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 18/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2023 roku („ZWZA”) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W trakcie ZWZA akcjonariusz Deutsche Balaton AG zgłosił projekt uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałą nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2023 roku – niniejsze uchwały nie zostały podjęte.
Do uchwały nr 16/06/2023 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały nr 17/06/2023 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej zostały zgłoszone sprzeciwy.
Akcjonariusz Deutsche Balaton AG głosował przeciw uchwale nr 16/06/2023 i 17/06/2023 oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu na podstawie art. 422 § 2 pkt 2) ksh, uzasadniając swój sprzeciw tym, że podjęcie powyższych uchwał ocenia za przedwczesne (byłoby to możliwe albo po przerwie albo na następnym Walnym Zgromadzeniu) oraz że Akcjonariusz nie posiada pełnych informacji o kosztach, skutkach.
ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Treść uchwał znajduje się w załączniku do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Akt notarialny

Zaloguj się