Raport Bieżący nr 20/2019

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A

Raport Bieżący nr 20/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do uchwały nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „Uchwała”), na mocy której doszło do emisji 2.857.142 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 1 (jednej) akcji serii H po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii H (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących waloryzacji ceny emisyjnej akcji określonych w uchwale nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 lipca 2019 r.), (dalej: „Warranty subskrypcyjne serii A”), które zostały w dniu 17 września 2019 r. zaoferowane akcjonariuszowi Deutsche Balaton AG z siedzibą w Mannheim, spółce zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem HRB 338172, informuje o dokonaniu w dniu 20 września 2019 roku w drodze uchwały Zarządu przydziału 2.857.142 Warrantów subskrypcyjnych serii A na rzecz Deutsche Balaton AG.

Warranty subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane nieodpłatnie. Szczegółowe warunki wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych serii A określa Uchwała, której treść została opublikowana przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 20/2019 opublikowanym w dniu 15 lipca 2019 r. 

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się