Raport Bieżący nr 17/2023

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 17/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 23 czerwca 2023 roku, powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 czerwca 2023 roku dokonał wpisu zmian statutu Emitenta:
1. Związanych z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 listopada 2022 roku uchwałą nr 03/11/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. na podstawie której zmieniono § 4 statutu Spółki.
2. Związanych dookreśleniem przez Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2023 r. kapitału zakładowego Emitenta, w wyniku którego dookreślono § 4 ust 1. statutu Spółki.
Zarząd Emitenta informuje, że wysokość kapitału zakładowego zarejestrowanego w KRS wynosi 2.446.305,40 zł, przy czym w nawiązaniu do raportu EBI nr 7/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., z uwagi na realizację praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcie 180.250 akcji serii N aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.464.330,40 zł.
Emitent w załączeniu przekazuje szczegółowe informacje o zmianach statutu Spółki oraz tekst jednolity statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

 

Tekst jednolity statutu Spółki

Zestawienie zmian statutu

Zaloguj się