Raport Bieżący nr 8/2023

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 8/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że nawiązaniu do podjętej uchwały nr 16/06/2023 w dniu 28 czerwca 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój jej działalności.
Intencją Zarządu jest zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu rozwiązania, które w najlepszy sposób wspierać będzie budowę wartości Spółki i tym samym przyczyni się do maksymalizacji jej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd weźmie pod uwagę szereg czynników, a mianowicie m.in.: dotychczasowe wyniki finansowe, osiąganą sprzedaż, poziom przyszłych kosztów, możliwość pozyskania dodatkowych środków, rozwój podmiotów konkurencyjnych czy potencjalne zainteresowanie inwestorów branżowych zakupem technologii lub całej Spółki.
Jednocześnie Zarząd podtrzymuje wcześniejsze deklaracje dotyczące komercjalizacji flagowego produktu firmy jakim jest urządzenie PregnabitPro, w tym m.in. uzyskania certyfikacji FDA.
Po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiające podjęcie decyzji dotyczących dalszego kierunku rozwoju Spółki.

Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zaloguj się