Raport Bieżący 10/2022

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta Nestmedic S.A.

Raport Bieżący 10/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2022 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 kwietnia 2022 roku dokonał wpisu zmian statutu Emitenta związanych z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 listopada 2021 roku: uchwałą nr 05/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii M oraz uchwałą nr 06/2021 w sprawie zmiany Statutu w związku z emisją akcji serii M, a także z oświadczeniem członków Zarządu z dnia 11 marca 2022 roku o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 793.600,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) tj. z kwoty 1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 2.123.305,40 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy). Dodatkowo Emitent informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 2.146.305,40 zł i dzieli się na 21.463.054 akcji, co wynika z zapisania 230.000 akcji serii I o wartości nominalnej 23.000,00 zł na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych do objęcia tych akcji, zgodnie z art.. 451 § 2 k.s.h. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załącznik nr 1 – szczegółowe informacje o zmianie kapitału zakładowego Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się