Raport Bieżący nr 17/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

Raport Bieżący nr 17/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki , które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło następujących uchwał:
1) uchwały nr 12/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Patrycji Socha – Wizińskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
2) uchwały nr 13/ 2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Kierner z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

133229-2021-06-30-nestmedic-sa-zwz-

Zaloguj się