Raport Bieżący nr 33/2022

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O

Raport Bieżący nr 33/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do:

– raportu bieżącego ESPI nr 29/2022 oraz raportu bieżacego EBI nr 20/2022 z dnia 28 października 2022 roku;
– raportu bieżącego EBI nr 22/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku;

informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Spółkę _na podstawie Uchwały nr 03/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2022 roku _”Akcje Serii O”__ w wysokości 1,50 złotych _słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy za jedną Akcję Serii O.

Środki uzyskane z emisji akcji serii O, zgodnie z założeniami wskazanymi w Uchwale nr 03/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2022 roku i w związku z większym niż zakładano zapotrzebowaniem rynkowym na produkt Pregnabit Pro, zostaną przeznaczone na zakup komponentów do produkcji urządzeń oraz obsługę procesu sprzedaży.

Niniejszy raport publikowany jest w celu realizacji obowiązków informacyjnych, którym Spółka podlega jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect i nie stanowi oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji oraz nie jest publikowany w celu promowania lub zachęcania bezpośrednio lub pośrednio do nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki.

Zaloguj się