Raport Bieżący nr 34/2018

Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie ich przydziału

Raport Bieżący nr 34/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej w dniu 29 sierpnia 2018 roku. 1)         Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 sierpnia 2018 roku, Data zakończenia subskrypcji: 29 sierpnia 2018 roku. 2)         Data przydziału akcji Objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, która doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym w dniu 6 września 2018 roku Emitent dokonał  ich przydziału. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała emisję 357.000 (trzystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych i opłaconych 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 6) Cena po jakiej akcje były nabywane: Akcje zwykłe na okaziciela serii C były nabywane po cenie równej 2,80 zł (dwa złote i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii C. 6a) Opis sposobu pokrycia akcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały w całości objęte za gotówkę. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C z dwoma inwestorami. 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały objęte przez dwóch inwestorów. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania  przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C wyniosły:
  • przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 13 532 zł,
  • wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
  • sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,
  • promocja oferty: 0,00 zł.
  Podstawa prawna: 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Zaloguj się