Raport Bieżący nr 31/2018

Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim.

Raport Bieżący nr 31/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu PREGNABIT – ekspansja międzynarodowa na wybrane rynki zagraniczne, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 30/2018 z dnia 4 października 2018 roku – zawarcie listu intencyjnego z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo (Finlandia), informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana umowa dystrybucji (dalej „Umowa”) z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo, Finlandia, (dalej „Dystrybutor”). Przedmiotem Umowy jest przyznanie Dystrybutorowi wyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do dystrybucji urządzeń PREGNABIT oraz licencji na korzystanie z systemu PREGNABIT – abonamenty na terenie Finlandii (dalej „Produkty”), a także prawa do oferowania i dostarczania podmiotom trzecim takim jak  szpitale i inne ośrodki lecznicze usług wdrożeniowych, a także szkoleń w zakresie Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów po-między podmiotami trzecimi a Dystrybutorem. Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową Emitenta będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych obowiązujących w momencie zawarcia odpowiednich umów zakupu pomiędzy Dystrybutorem a podmiotami trzecimi, pomniejszonych o zniżkę (marżę) Dystrybutora, wynikającą z Umowy. Pozyskanie partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na rynku fińskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się