Raport Bieżący nr 36/2018

Zawarcie umowy pożyczki akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta.

Raport Bieżący nr 36/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 39/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku, dotyczącego podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (dalej: „Akcje serii D”), informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Patrycją Wizińską-Socha, akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta (dalej „Pożyczkodawca”) a inwestorem, który zawarł umowę objęcia Akcji serii D (dalej: „Pożyczkobiorca”) umowy pożyczki 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy), stanowiących ok. 2,31 % kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect. Zwrot pożyczki nastąpi poprzez przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Pożyczkodawcę ekwiwalentnych akcji Emitenta (tj. w szczególności akcji Emitenta o identycznej wartości nominalnej)  w terminie nie wcześniejszym niż 10 dni roboczych od dnia wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku niedoprowadzenia przez Spółkę do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D termin do zwrotu pożyczki ulega przedłużeniu do czasu zwrotu przez Spółkę Pożyczkobiorcy kwoty równej kwocie środków wpłaconych przez niego na opłacenie Akcji serii D powiększonych o wartość należnych Pożyczkobiorcy odsetek. W przypadku zaś niewprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie uzgodnionym przez strony umowy pożyczki, termin zwrotu rozpoczyna swój bieg z chwilą zapłaty na rzecz Pożyczkobiorcy kary pieniężnej przewidzianej na wypadek niewprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa pożyczki jest nieoprocentowana i nieodpłatna.   Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zaloguj się