Raport Bieżący nr 06/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii J

Raport Bieżący nr 06/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii J (dalej: „Akcje Serii J”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 września 2020 roku
Data zakończenia subskrypcji: 08 marca 2021 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 15 osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 15 umów objęcia Akcji Serii J.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z 15 osobami fizycznymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii J są:
• Pan Jacek Gnich – Prezes Zarządu Emitenta, który objął 10.000 akcji serii J;
• Pan Krzysztof Andrijew – Wiceprezes Zarządu Emitenta, który objął 20.000 akcji serii J.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J wyniosły 8271,75 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8271,75 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020, koszty te zostały wykazane jako rozliczenia międzyokresowe czynne.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się