Raport bieżący nr 30/2020

Zawarcie aneksu do umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej “Spółka”, “Emitent”_, dążąc do realiza-cji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do bu-dowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu PREGNABIT – ekspansja międzynarodowa na wybrane rynki zagraniczne, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2018 informuje, że w dniu 21 września 2020 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisany aneks _dalej: “Aneks”_ do umowy dystrybucji urzą-dzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim _dalej: “Umowa”_.


Przedmiotem Aneksu jest m. in. potwierdzenie woli kontynuowania współpracy pomiędzy stro-nami Umowy oraz wydłużenie terminu obowiązywania Umowy do dnia 10 września 2023 r.
Ponadto w Aneksie Strony ustaliły harmonogram testów urządzenia Pregnabit PRO _testy plat-formy przewidziano na grudzień 2020 r., testy urządzenia na marzec 2021, testy modelu 3D na listopad 2020 r._. Zgodnie z Aneksem strony ustaliły, że zamówienia będą przyjmowane od kwietnia do maja 2021 roku. Z kolei Emitent zadeklarował dostępność urządzeń do końca 2021 roku na poziomie 100 sztuk. Zgodnie z informacją zawartą w Aneksie platforma Pregnabit PRO będzie certyfikowana w I kwartale 2020 r. i od tego momentu będzie można przenieść Pregnabit na nową platformę.


Utrzymanie współpracy z partnerem zagranicznym podtrzymuje możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta na rynku fińskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Zaloguj się