Raport Bieżący - 29/2020

Zawarcie kolejnej umowy dotyczącej rozwoju urządzenia Pregnabit Pro NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący - 29/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a spółką Consonance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _dalej: “Zleceniobiorca” na realizację dwóch zadań projektowych w postaci: 1 opracowania projektu hardware jednostki głównej urządzenia “Pregnabit Pro” i wytworzenia prototypów jednostki głównej tego urządzenia oraz 2 opracowania koncepcji zestawu akcesoriów i opakowania transportowego _dalej: “Umowa” Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa niżej, Zleceniobiorca przeniesie na Emitenta wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z własności przemysłowej do wykonanej przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji Umowy dokumentacji technicznej. Do czasu zapłaty całości wynagrodzenia _które skutkuje przeniesieniem na Emitenta majątkowych praw autorskich, o których mowa wyżej_, na podstawie Umowy, Zleceniobiorca udzieli Emitentowi licencji tymczasowej na korzystanie z utworów na potrzeby tzw. korzystania produkcyjnego. Zgodnie z Umową całość przedmiotu Umowy ma zostać zrealizowana przez Zleceniobiorcę maksymalnie w terminie stu dwudziestu pięciu dni roboczych od chwili wpłynięcia zaliczki na realizację Umowy na konto Zleceniobiorcy. Odbiór przedmiotu Umowy będzie następował etapowo. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy i przeniesienie praw autorskich zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 338.400 zł netto i będzie płatne w transzach, aż do odbioru końcowych wyników prac przez Emitenta. W przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w realizacji przedmiotu Umowy Emitent jest uprawniony do naliczenia kar umownych, na warunkach określonych w Umowie. Naliczanie kary umownej może być realizowane nie dłużej niż do osiągnięcia 10% całości kwoty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy została ograniczona limitem kwotowym do wysokości szkody rzeczywistej. Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Emitent uznał zawarcie Umowy za informację znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu Emitenta, a także z uwagi na okoliczność że wysokość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy przedstawia wartość istotną w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach.
Zaloguj się